2008-04-14

Хуруудсан нь :)

Хуруудсан нь...
Надтай хуруудаад дийлсэн Америкийн иргэн-Монгол хүүгийн зургийг эцэг эхээс нь зөвшөөрөл авч байж оруулах хэрэгтэй байх...

No comments: