2007-08-12

Special Report
The world's most powerful and best-paid movie stars, musicians and athletes.

1.Oprah Winfrey - нэг жилийн орлого нь 260 сая доллар. Энэ нь барагцаалаад ерөнхийлөн хэлбэл 300 гаруй тэрбум төгрөг бөгөөд одоогийн байдлаар Монгол Улсын нэг жилийн төсвийн (2007 оны эхний 7 сарын байдлаар 868.4 тэрбум тєгрєг) гуравны нэгтэй тэнцэх мөнгөтэй тэнцэнэ. Намайг нутагтаа байхад энэ нь Монгол Улсын нэг жилийн төсөвтэй бараг л дүйцдэг байсан.

2.Tiger Woods
3.Madonna
4.Rolling Stones
5.Brad Pitt
6.Johnny Depp
7.Elton John
8.Tom Cruise
9.Jay-Z
10.Steven Spielberg
11.Tom Hanks
12.Grey's Anatomy Cast
13.Howard Stern
14.Angelina Jolie
15.David Beckham
16.Phil Mickelson
17.David Letterman
18.Bon Jovi
19.Donald Trump
20.Celine Dion

View Complete List >

No comments: