2009-07-10

Аниматед буюу хөдөлгөөнт зураг... Үнэгүй шүү...

source : http://images2.layoutsparks.com/1/213626/sexy-lady-abstract-shadow.jpg

Дээрх ганц зургийг хөдөлгөөнд оруулсан:

Digital Photom Software:

No comments: