2008-02-16

There are three things to leave behind:
your photographs, your library, and your personal journals.
These things are certainly going to be more valuable to future generations than your furniture!

Jim Rohn

"Хожим хойноо үлдээх гурван зүйлд:
Таны зурагнууд;
Таны бүтээлүүд;
Таны хувийн тэмдэглэл нь зэрэг багтана.
Эдгээр зүйлүүд нь хойч үед тань Таны эд хогшлоос илүүтэйгээр үнэлэгдэх болно"

No comments: