2007-06-09

koOlstuffs.net
koOlstuffs for the koOlest people on the net
__________________________

A woman marries a man expecting he will change,
but he doesn't.
A man marries a woman expecting that she won't
change and she does.

Эмэгтэй хүн эр хүнийг "өөрчлөгдөнө" байх хэмээн найдаж гэрлэдэг ч мань эр нь "өөрчлөгддөггүй"
Эр хүн эмэгтэй хүнийг "хэвээрээ байна" хэмээн найдаж гэрлэдэг ч тухайн эмэгтэй нь "өөрчлөгддөг"

A woman has the last word in any argument.
Anything a man says after that is the beginning
of a new argument.

Ямарваа нэгэн маргаанд эмэгтэй хүний хэлсэн үг "сүүлийн нь атгадаг" бөгөөд
үүний дараа эрэгтэй хүний хэлсэн үг нь шинэ маргааны "үндэс" болно.

No comments: