2007-06-04

Доорхи бичлэгт гар бөмбөг заадаг гээд бичсэн. Би бас тэднээс сурч байгаа. Тэд надад сланг буюу slang зааж байгаа...Амьдрал дээр эд нар "хараар" ярьдаг. Би гэтэл "албан ёсоор"...
Бас сүүлийн хоёр бичлэг тэд эд гэж мөнгөний тоо бичээд их нарийн ч юм уу тийм хүн шиг сэтгэгдэл төрүүлэх гээд байна. Бичиж байгаа би бээр мөнгөгүй ч байсан сүүлийнхээ ганцыг шавхаж байгаад хуушуурдах хүн гэдгийг ойлгоорой...

2 comments:

Rodrigo said...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.

Chandmani said...

Португали хэлээр бичсэнийг нь орчуулгын программаар англи руу орчуулсан:
Hi, I thought that your blog for the quite interesting google tá I liked this post. When it gives it calls in for my blog, it is on personalized T-shirts, it shows step by step how it will create a quite manageable personalized T-shirt. Up to more