2007-03-12

За, хүүхнүүдээ алтан гахай жилд "жирэмсэн" болж болох боломж... Гэхдээ но-той...
(Non-alcoholic beer)source http://www.prus.ru/

No comments: